ANNBBF Kyushu Open & Higashikyushu 2023 – Portrait